ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΑΡΠΟΥ & ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ SPIKA ΑΡΙΣΤ. Neoprene JOHN’S