Ταινία Kολλητική Aποστείρωσης Aτμού 3/4 (Autoclave) – Για Εξωτερική Περιτύλιξη Πακέτων